Bases  
 

Es prorroga la data màxima de recepció dels treballs fins al 1 de novembre de 2010.

CONCURS CURTS&DRUGS
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc del projecte INTERREG DROJNET2, convoca el Concurs CURTS&DRUGS, d’acord amb les bases següents:

PARTICIPANTS
1. Hi poden participar joves que tinguin entre 18 i 35 anys d’edat a 1 de novembre de 2010, residents a Catalunya, sense distinció de nacionalitat.
2. Els participants han d’indicar les seves dades personals en l’espai de la instància establert a aquest efecte, segons el que disposa la base número 10 d'aquest concurs; i han d’explicitar el títol del curtmetratge presentat a concurs.
3. Els participants han de declarar acceptar el tractament de les dades personals necessàries per a la gestió del concurs.
4. Una vegada resolt, s’ha d’exigir als premiats que acreditin totes les dades facilitades en la inscripció en el concurs, atès que els premis només es faran efectius un cop s’hagin comprovat les dades esmentades.


REQUISITS DE LES OBRES
5. Els curtmetratges presentats poden estar gravats amb qualsevol càmera (càmera de vídeo, càmera fotogràfica digital, telèfon mòbil...) i després, si es vol, es poden editar amb eines externes. També s’accepten documents audiovisuals d'animació.
6. Els curts han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens, amb una durada màxima de 3 minuts, inclosos els títols de crèdit finals si n'hi ha, i gravats en la màxima resolució i qualitat possibles, amb una mida màxima de 2 GB.
El format de les obres pot ser MP4, AVI, MOV, MPEG, DV, 3GP, FLV (tot i que el més recomanable és l’MP4).
Cada concursant pot presentar un màxim de 3 de curts. El tema del curt ha d’estar relacionat amb les recomanacions de reducció de riscos associats al consum de substàncies en espais de festa. El curt ha d’estar gravat en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.
7. L’organització del concurs es reserva el dret a excloure totes les obres el contingut de les quals sigui obscè, violent, sexista, racista o vulneri els drets fonamentals de les persones, així com les que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
8. Els concursants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers per l’ús de peces musicals en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d’imatge de les persones que hi apareguin, i això eximeix l’organització de qualsevol tipus de responsabilitat. Les obres presentades a concurs preserven el dret a l’honor, la intimitat i a la pròpia imatge de les persones que hi estiguin involucrades.
9. Els autors de les obres cedeixen al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya els drets d’explotació d'aquestes obres, consistents en la reproducció, la comunicació i la distribució pública, els quals s’han d’exercitar sempre amb el reconeixement de la seva condició d’autor excepte manifestació en contra.


INSCRIPCIÓ
10. El termini d’inscripció comença l’endemà de la publicació d'aquestes bases al web del projecte Drojnet2, www.drojnet2.eu i finalitza el 1 de novembre de 2010. La inscripció s’ha d’efectuar per mitjà de la pàgina web del concurs www.drojnet2.eu/curts emplenant la sol·licitud d'inscripció en línia. És necessari emplenar una sol·licitud per cada obra que es presenti.

Es prorroga la data màxima de recepció dels treballs fins al 1 de novembre de 2010.


PREMIS
11. S’estableixen els premis següents:
Premi al Millor Curt: 1.500 euros (elegit pel jurat)
Premi del Públic: 1.000 euros (elegit pel públic)
Premi a la Millor Idea Original: 500 euros (elegit pel jurat)
I 7 finalistes: xec regal per import de 100 euros per cadascun
Els curts premiats es difondran en diferents espais de festa del territori català, els territoris participants en el projecte, com també per mitjà del web del projecte Drojnet2.
12. Els premis no poden ser acumulatius. En cas de coincidència de premis en un mateix participant, preval el de major quantia, i obtindrà el premi vacant el curtmetratge següent en ordre de votació, tant en el cas del Premi del Públic com en el cas del Premi a la Millor Idea Original.
13. El jurat del concurs, designat a aquest efecte, està compost per representants del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Filmoteca de Catalunya, de professionals d'entitats col·laboradores i per un director de cinema.
14. Els premis poden quedar deserts si el jurat ho decideix així. La decisió del jurat és inapel·lable. Els premis estan subjectes a la retenció corresponent en concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques, de conformitat amb la normativa vigent.


DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
15. L’organització selecciona, entre les obres rebudes, les que passen a la fase de concurs, atenent criteris de qualitat, condicions tècniques i compliment de les normes de les bases.
16. Les obres seleccionades en aquesta primera fase es difondran a través de la pàgina web del concurs www.drojnet2.eu/curts i s’establirà un sistema de votació en línia per determinar el Premi del Públic.
17. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari. Així mateix, no es fa responsable de la mala recepció o la no-recepció dels materials.
18. La participació en el Concurs CURTS&DRUGS suposa l'acceptació plena d’aquestes bases.

EXPOSICIÓ DE LES OBRES
19. En finalitzar el concurs, i a fi de difondre les obres, els curts premiats s’enviaran per mitjà del Bluetooth del telèfon mòbil als assistents a diferents espais de festa de Catalunya (la Rioja, Aragó i el País Basc francès). També es mostraran en diferents sales de cinema de les regions que ho sol·licitin, així com en la pàgina web del projecte www.drojnet2.eu/curts.